Sina Weibo View in iTunes Download Free  

 

 

Sina Weibo

新浪微博的iPhone版手機客戶端實現了閱讀,發布評論轉發私信關注等各主要功能支持本地相機即拍即傳和新消息提醒


Sina Weibo Sina Weibo Sina Weibo Sina Weibo Sina Weibo  

    fm9394 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()